Adatkezlési irányelvek

I.ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 4. cikke 7. pontja értelmében (a továbbiakban „GDPR”) a AVANTI API s.r.o. - Székhely: Vinohrady 486/18 Štýřice, 639 00 Brno , Czech Köztársaság, társaság (a továbbiakban „adatkezelő”).

 

 1. A kapcsolattartó adatok a következők:

cím: Cégnév: AVANTI API s.r.o. - Székhely: Vinohrady 486/18 Štýřice, 639 00 Brno , Czech Köztársaság

email: info@mistermix.hu

telefonszám: + 36 70 586 67 57

 1. A „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 1. A webáruházunkban a következő adatok kezelését végezzük: keresztnév, vezetéknév, cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, vásárlási előzmények, tevékenységek előzményei.

 

 1. Az adatkezelő nem nevezett meg megbízottat a személyes adatok védelmére.

 

II. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

 1. Adatkezelő az Ön által nyújtott személyes adatok, vagy az Ön megrendelése által átadott személyes adatok kezelését végzi.
 2. Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges azonosító és kapcsolattartási adatok kezelését végzi.

 

III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGSZABÁLYI INDOKAI

 1. A személyes adatok kezelésének jogszabályi indokai:
 • az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke 1. bekezdése b) pontja értelmében,
 • az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing célokra (különösen a kereskedelmi közlések és hírlevelek küldése) a GPDR 6. cikke 1. bekezdése f) pontja értelmében.
 • Az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing célokra történő adatkezeléshez (különösen a kereskedelmi közlések és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontja értelmében, hivatkozással az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól szóló 2004. évi 480. törvény 7.§ (2) bekezdésére, hogy nem történt meg a termék vagy a szolgáltatás megrendelése.
 1. A személyes adatok kezelésének célja
 • a megrendelésének ügyintézése és az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a megrendeléskor azokat a személyes adatokat igényeljük, amelyek a megrendelés sikeres kezeléséhez szükségesek (név és cím, telefonszám), a személyes adatok nyújtása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, a szerződés nem jöhet létre és az adatkezelő részéről nem teljesíthető a személyes adatok nyújtása nélkül,
 • a kereskedelmi üzenetek küldése és a további marketing tevékenységek végrehajtása.
 1. Az adatkezelő részéről nem történik automatikus egyéni döntéshozás a GDPR 22. cikke értelmében.


  IV. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE
 1. Adatkezelő a személyes adatokat
 • az Ön és az adatkezelő között létesült szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek végrehajtásához és a jelen szerződéses jogviszony igényeinek érvényesítéséig szükséges ideig őrzi (a szerződéses jogviszony megszűnését követő 15 év).
 • a marketing célú adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, legtovább 15 évig, ha a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezelik. 
 1. A személyes adatok kezelési idejének letelte után az adatkezelő törli az adatokat.

 

V. A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐJE (AZ ADATKEZELŐ ALVÁLLALKOZÓJA)

 1. A személyes adatok átvevői
 • az áru szállításában résztvevő személyek /szolgáltatók/, szerződés alapján a díjfizetés teljesítésében résztvevők,
 • a webáruház (Shoptet) üzemeltetési szolgáltatásait és a webáruház további üzemeltetési szolgáltatásait biztosító személyek,
 • marketing szolgáltatásokat biztosító személyek.
 1. Az adatkezelő nem szándékozik átadni a személyes adatait harmadik (az EU-n kívüli) országokba vagy nemzetközi szervezetek részére. A személyes adatok átvevői harmadik országban az e-mail / felhőszolgáltatást nyújtó szolgáltatók.

 

VI. A JOGAI

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett
 • jogosult a személyes adataihoz történő hozzáféréshez a GDPR 15. cikke értelmében,
 • jogosult a személyes adatai javításához a GDPR 16. cikke értelmében, esetleg a feldolgozás korlátozásához a GDPR 18. cikke értelmében,
 • jogosult a személyes adatai törlésére a GDPR 17. cikke értelmében,
 • jogosult kifogást emelni a személyes adatai feldolgozása ellen a GDPR 21. cikke értelmében,
 • jogosult a személyes adatai átvitelére a GDPR 20. cikke értelmében,
 • visszavonhatja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását írásban vagy elektronikusan az adatkezelő jelen feltételek III. cikkében szereplő e-mail címén vagy levélcímen.
 1. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatvédelmi jogait.

 

VII. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK FELTÉTELEI

 1. Adatkezelő kijelenti, hogy meghozott minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Adatkezelő elfogadta a műszaki intézkedéseket az adattárhelyek és a papíralapú személyes adatok tárolási helyeinek védelme érdekében, különös tekintettel a biztonsági jelszavak, az antivírus programok és a zárak alkalmazásával.
 3. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa megbízott személyek férhetnek hozzá.

 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az internetes megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével igazolja, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 2. Ezeket a feltételeket az internetes űrlapon történő bejöléssel fogadhatja el. Az internetes megrendelőlapon történő bejelöléssel igazolja, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 3. Adatkezelő nem jogosult ezeknek a feltételeknek a módosítására. A személyes adatok védelmének új változatát az internetes honlapján teszi közzé, és egyúttal elküldi a jelen feltételek új változatát az e-mail címére, amelyet az adatkezelővel közölt.

 

A jelen feltételek hatályba lépésének napja 2019. május 25.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.